Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καινοτομία GWD

Καινοτομία GWD

drone image

 

Το πρόγραμμα GreenWaterDrone προτείνει στους παραγωγούς ένα σύστημα άρδευσης που εκτιμά τις πραγματικές ανάγκες αρδευτικού νερού σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός συντελεστή που αποτυπώνει την υδατική κατάσταση της κάθε καλλιέργειας. Η καινοτομία που εισάγει το πρόγραμμα αφορά στην μεθοδολογία και χρήση ενός του Δείκτη Υδατικής Καταπόνησης Καλλιέργειας (Crop Water Stress Iindex) μέσω εναέριας χωρικής παρατήρησης. Η σύζευξη των πλεονεκτημάτων της εστιασμένης και από μικρή απόσταση μέτρησης της θερμοκρασίας της φυτοκόμης (canopy) των καλλιεργειών επιτυγχάνεται μέσω αισθητήρα Υπέρυθρου Ραδιομέτρου (Infrared radiometer). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα της χωρικής αποτύπωσης των πραγματικών αναγκών σε νερό μιας καλλιέργειας, σε πραγματικό χρόνο και με χαμηλό κόστος κάλυψης εκτεταμένων εκτάσεων καλλιεργειών. Βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs/Drones), που φέρουν κατάλληλο αυτόνομο εξοπλισμό (MicroStation) για την άμεση μέτρηση και καταγραφή της θερμοκρασίας του φυλλώματος (Canopy temperature), της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα (Temperature & Relative humidity of air) σε προγραμματισμένες θέσεις. Οι μετρήσεις λαμβάνονται με υψηλή χωρική ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο. Μέσω της χρήσης ασύρματης δικτύωσης και τηλεμετρίας, προωθείται άμεσα κάθε πληροφορία σχετική με την τρέχουσα κατάσταση της καλλιέργειας για λήψη απόφασης για άμεση άρδευση, καθώς και για την εποπτεία της καλλιέργειας σε μικρή και μεγάλη κλίμακα. 

Ειδικότερα χαρακτηριστικά της καινοτόμας προσέγγισης του GreenWaterDrone παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Χρήση Αισθητήρα Υπέρυθρης Θερμοκρασίας: H xρήση αισθητήρα Υπέρυθρου Ραδιομέτρου (Infrared radiometer sensor) σε drones τα οποία διαθέτουν αυτόνομο σύστημα μέτρησης, καταγραφής και αποθήκευσης χωρικών δεδομένων (data acquisition system) για γεωργικές εφαρμογές αποτελεί πιθανά παγκόσμια πρωτοτυπία, σε σύγκριση με την χρήση υπέρυθρης κάμερας η οποία εκτός από την έλλειψη άμεσης μέτρησης, απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία αυξάνοντας σημαντικά το κόστος χρήσης.
  • Υψηλή & Δυναμική Χωρική Ανάλυση Μετρήσεων: Το drone μπορεί να βρεθεί ελάχιστα μέτρα πάνω από το φύλλωμα, σε σταθερή θέση για ελάχιστο χρόνο, επιτυγχάνοντας εστιασμένες επαναληπτικές μετρήσεις. Η επιφάνεια στόχου καθορίζεται ανάλογα με την πυκνότητα της καλλιέργειας (επιφάνεια κάλυψης του εδάφους) και του ύψους της μέτρησης. Η λήψη των μετρήσεων παρακολουθείται από ψηφιακό σύστημα οπτικής παρακολούθησης, για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας αστοχίας. 
  • Υποστήριξη Διαφορετικών Καλλιεργειών: Ο υπολογισμός του CWSI μπορεί να πραγματοποιηθεί συγχρόνως με μια πτήση για διαφορετικά είδη καλλιεργειών με διαφορετικές βαθμονομήσεις, που καθορίζονται με την καταγραφή των αντίστοιχων συντεταγμένων, ώστε να είναι εφικτή η παράλληλη διαχείριση άρδευσης διαφορετικών καλλιεργειών στην περιοχή κάλυψης. 
  • Δυνατότητα Δυναμικού Ελέγχου Άρδευσης: Όλες οι απαιτούμενες μικροκλιματικές παράμετροι καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και, σε συνδυασμό με τις βαθμονομήσεις που έχουν προέλθει για κάθε καλλιέργεια από τον επίγειο εξοπλισμό (απαραίτητος μόνο κατά το 1ο στάδιο), υπολογίζεται ο CWSI για την άμεση ειδοποίηση ανάγκης άρδευσης. Η ειδοποίηση μπορεί να συνδυάζεται με την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος άρδευσης όπου είναι εγκατεστημένο.  
  • Δυναμική Επιτήρηση Καλλιέργειας: Εκτός από την οδηγία υλοποίησης της άρδευσης, το εναέριο σύστημα εντοπίζει και καταγράφει βλάβες, δυσλειτουργίες και απώλειες του συστήματος άρδευσης, και επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων, ή άλλων ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην καλλιέργεια, μέσω πολυφασματικής κάμερας. 
  • Κλιμάκωση της εφαρμογής του συστήματος: Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί κλιμακωτά σε μεγάλες εκτάσεις, εφόσον υπάρχουν επαρκή βαθμονομημένα δείγματα καλλιεργειών στην περιοχή κάλυψης.