Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τεχνολογία GWD - Εφαρμογές και Βάσεις δεδομένων

Τεχνολογία GWD - Εφαρμογές και Βάσεις δεδομένων

GreenWaterDrone Architecture

Οι στοχευόμενες εφαρμογές για τον δυναμικό έλεγχο άρδευσης και εναέριας επιτήρησης καλλιεργειών, βασίζονται σε ένα σύνολο συστημάτων ΒΔ, όπου πραγματοποιείται η εναπόθεση των δεδομένων που συλλέγονται από το εναέριο και επίγειο σύστημα καταγραφής, εξειδικευμένων διακομιστών (servers) και τεχνολογιών οπτικοποίησης & παρουσίασης δεδομένων, τα οποία συνδυάζονται μέσω κατάλληλου λογισμικού, ώστε να αποδώσουν το σύνολο της λειτουργικότητας που απαιτείται για το σύστημα και τους τελικούς χρήστες.

Τα συστήματα εναπόθεσης δεδομένων, περιλαμβάνουν σχεσιακές και γεωγραφικές ΒΔ. Οι εξειδικευμένοι διακομιστές, περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα (geospatial data servers) και πολυμέσα (media servers). Εκτός από τη δυνατότητα διαχείρισης με τον κατάλληλο τρόπο για κάθε διαφορετικό τύπο δεδομένων, οι ανωτέρω διακομιστές προσφέρουν τη δυνατότητα διάθεσης του περιεχομένου με τρόπο που μπορεί να καταναλωθεί από εφαρμογές και χρήστες (π.χ. διαδραστικοί ψηφιακοί χάρτες, video streams, κλπ.). Η ύπαρξη σημαντικού όγκου δεδομένων μετρήσεων πεδίου και πολύπλοκων μοντέλων προσομοίωσης, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος για την κάλυψη μεγαλύτερων εκτάσεων, δημιουργεί την ανάγκη κλιμακούμενης υποδομής επεξεργασίας, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη και ο αριθμός των χρηστών, σε περίπτωση μαζικής χρήσης μίας εφαρμογής όπως το Irrigation Alerting & Scheduling.

Ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος είναι το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), το οποίο τηρεί τα δεδομένα που απαιτούνται ώστε να χαρακτηριστούν και να οριοθετηθούν καλλιέργειες, πεδία πτήσεων και μετρήσεων, αποτελέσματα ανάλυσης κ.ο.κ. Με τη σειρά του, το σύστημα αυτό βασίζεται σε υπηρεσίες οπτικοποίησης γεωχωρικών δεδομένων VIRTUAL GLOBE ή ONLINE MAPS. Πάνω στο γεωγραφικό υπόβαθρο μπορεί να οπτικοποιείται το περιεχόμενο των μετρήσεων, οι πτήσεις των drones, αλλά και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των μοντέλων για τον υπολογισμό του CWSI, του προγραμματισμού άρδευσης και της κλιμάκωσης του συστήματος.

Οι επιμέρους εφαρμογές και διεπαφές έχουν τα εξής λειτουργικά χαρακτηριστικά:

  • άντληση δεδομένων από drones (real-time), μετάφρασή τους και εναπόθεσή τους στο κατάλληλο σύστημα ΒΔ με τα κατάλληλα μεταδεδομένα για εντοπισμό και χρήση τους.
  • μεταφορά σχεδίων πτήσης από / προς κέντρο ελέγχου πτήσεων (σε όλα τα σχετικά mode λειτουργίας των drones)
  • εκτέλεση μοντέλων προσομοίωσης για παραγωγή νέων δεδομένων (π.χ. μοντέλα βελτιστοποίησης αρδευτικής συμπεριφοράς)
  • άντληση και οπτικοποίηση ιστορικών και τρεχόντων δεδομένων μετρήσεων και προσομοιώσεων
  • διαχείριση και χαρακτηρισμός γεωγραφικά εντοπισμένων οντοτήτων (καλλιέργειες, περιοχές, κ.ο.κ.)
  • οριοθέτηση και εφαρμογή κανόνων χώρων αρμοδιότητας για τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα από τους χρήστες των εφαρμογών. Διαβάθμιση τύπων χρηστών και δεδομένων (επίπεδα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας)
  • άμεση επικοινωνία (alerting) με χρήστες και οχήματα (non-human δέκτης του alerting)
  • έλεγχος (υπάρχοντος) αρδευτικού συστήματος με δυνατότητα μερικής (εστιασμένης) λειτουργίας
  • προβολή multimedia περιεχομένου on-demand στους χρήστες του συστήματος (μέσω web interface) με προσαρμογή του στις δυνατότητες των τερματικών συσκευών (desktop, smartphone).