Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εφαρμογή Διαχείρισης Άρδευσης

Εφαρμογή Διαχείρισης Άρδευσης

water_management Spatial CWSI view of crop field Alerts dashboard

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Άρδευσης είναι το κεντρικό σύστημα των εφαρμογών του GreenWaterDrone, καθώς ορίζει τους χώρους εφαρμογής των μεθοδολογιών του συστήματος, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα για αυτές, σύμφωνα με τα επιστημονικά μοντέλα που υλοποιεί και εν τέλει, εκφράζει, με διάφορους τρόπους, τα συμπεράσματά της ως προς την ανάγκη άρδευσης μιας καλλιέργειας.
Σε αυτή ορίζονται οι αγροί γεωγραφικά και διαχειριστικά. Εν συνεχεία δηλώνονται οι δυνατότητες καταγραφής δεδομένων από αυτούς (αισθητήρες) και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ο τύπος της καλλιέργειας, ο τύπος του εδάφους, οι δυνατότητες του αρδευτικού συστήματος κοκ.
Μετά τον ορισμό τους, οι αγροί και ειδικότερα οι καλλιέργειές τους, δέχονται δεδομένα μετρήσεων. Αυτά, είτε ως ροές είτε ως συστάδες δεδομένων, είτε προέρχονται από εναέρια μέσα είτε προέρχονται από σταθμούς εδάφους, σχετίζονται με μια καλλιέργεια με μια σειρά από μεθόδους, με κυριότερη την γεωχωρική ανάθεση. Δεδομένα που φέρουν γεωχωρικές πληροφορίες, περικόπτονται στα όρια της καλλιέργειας, ώστε να αποδίδονται στους ιδιοκτήτες τους. Δεδομένα τα οποία δεν φέρουν γεωχωρική πληροφορία, μπορούν να συνδέονται με μια καλλιέργεια με άλλες μεθόδους.
Τα δεδομένα μετρήσεων, μπορεί κάποιος να μεταφορτώσει στο σύστημα είτε μέσω της διεπαφής χρήστη, είτε μέσω σχετικής προγραμματιστικής διεπαφής (API), είτε μέσω της δυνατότητας αυτόματης άντλησης από προγραμματιστικές διεπαφές τρίτων συστημάτων, την οποία προσφέρει το σύστημα.
Εντός της εφαρμογής φιλοξενούνται τα επιστημονικά μοντέλα του συστήματος, τα οποία δέχονται τα δεδομένα των μετρήσεων, ώστε να τα επεξεργαστούν και να εξάγουν μια σειρά μεγεθών. Κυριότερο μέγεθος, για τις ανάγκες της εφαρμογής, αποτελεί ο δείκτης υδατικής καταπόνησης (CWSI). Με τη χρήση του δείκτη αυτού και παραμετροποίησης που αφορά σε κάθε διαφορετικό τύπο καλλιέργειας, η εφαρμογή μπορεί να συμπεράνει κατά πόσο μπορεί να καθυστερήσει η επόμενη προγραμματισμένη άρδευση ενός αγρού, να καταγράψει το συμπέρασμά της, να δημιουργήσει το κατάλληλο μήνυμα και τελικά, να το αποστείλει στον επιβλέποντα ενός αγρού. Το μήνυμα, με τη μορφή email, SMS ή ένδειξης εντός της εφαρμογής, ενημερώνει τον χρήστη για την πρόβλεψη του συστήματος σχετικά με την επόμενη άρδευση του αγρού. Το μήνυμα παραδίδεται και σημαίνεται ανάλογα με την κρισιμότητα που διακρίνει το σύστημα, ως προς τις ανάγκες άρδευσης της καλλιέργειας.
Για να γίνουν αυτά, οι χρήστες εγγράφονται στην εφαρμογή και διαθέτουν σε αυτή τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωσή τους, μετά από τις κατάλληλες αποδοχές των όρων επικοινωνίας που απαιτούνται για την τήρηση του ΓΚΠΔ (GDPR).
Εφόσον υφίσταται απομακρυσμένα ελεγχόμενο αυτόματο αρδευτικό σύστημα, η εφαρμογή μπορεί να του διαθέσει τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να διαμορφώσει το πρόγραμμα άρδευσης το οποίο αυτό εφαρμόζει, προσαρμόζοντάς το στην πραγματικά παρατηρούμενη ανάγκη των φυτών. Επιπλέον, εφόσον το αρδευτικό σύστημα έχει τέτοια δυνατότητα, η εφαρμογή μπορεί να του παρέχει δεδομένα ώστε να προσαρμοστεί και στις ειδικές ανάγκες κάθε επιμέρους τμήματος του αγρού.
Τέλος, το σύστημα εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές διασφάλισης εμπιστευτικότητας δεδομένων όπως ορισμό χώρων αρμοδιότητας (domain of authority), διαβαθμίσεις πρόσβασης ρόλων / χρηστών, καθώς και Single -Sign On με κοινωνικά δίκτυα