Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παραδοτέα

Παραδοτέα

ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΟΡΕΙΣ: Υπευθ. (Συμμετεχ.)
Μ3

Π01 Υφιστάμενες Τεχνολογίες και Τάσεις για Εξοικονόμηση Αρδευτικών Υδάτων: Αποτύπωση & συγκριτική αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων και μεθοδολογιών για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού. Η μελέτη περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά μοντέλα, όσο και τεχνολογίες υλοποίησης με πειραματικά / πιλοτικά αποτελέσματα, από εφαρμογή σε περιοχές / καλλιέργειες με συναφή χαρακτηριστικά (κλιματικά και υδρολογικά).

AUA(TEIPel, ITCS)
Μ6 Π02 Απαιτήσεις Χρηστών Συστήματος: Οι απαιτήσεις των χρηστών (παραγωγοί και οργανισμοί) του προτεινόμενου συστήματος (συλλογή με ερωτηματολόγια / συνεντεύξεις από όλους τους εν δυνάμει εμπλεκόμενους) μαζί με τις τεχνοοικονομικές παραμέτρους, διαμορφώνουν τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις του συστήματος, που οδηγούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη. TEIPel(ΟΛΟΙ)
Μ6 Π03 Μελέτη Σκοπιμότητας - Τεχνοοικονομική Ανάλυση: Με βάση τις απαιτήσεις από τους χρήστες του συστήματος, η μελέτη σκοπιμότητας αξιολογεί την δυναμική του (ανάλυση SWOT, μελέτη εμπλεκόμενων αγορών) και θέτει τεχνοοικονομικά κριτήρια / παραμέτρους για την επιτυχία του. ITCS
Μ24 Π04 Σχεδιασμός Υποσυστήματος Μετρήσεων Εδάφους: Σχεδιασμός εξοπλισμού εδάφους (επιλογή αισθητήρων και υποστηριγμάτων), μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα μετρήσεων για την βαθμονόμηση των υποστηριζόμενων καλλιεργειών, υπολογιστικά μοντέλα και παράμετροι υπολογισμού του CWSI. AUA(CITE)
Μ24 Π05 Σχεδιασμός Υποσυστήματος Εναέριας Καταγραφής: Σχεδιασμός εξοπλισμού εναέριας καταγραφής (επιλογή πλατφόρμας UAS, θερμογραφικής / οπτικής κάμερας, IR αισθητήρα), μεθοδολογία και χρονοδιαγράμματα πτήσεων, τρόποι καταγραφής και επικοινωνίας δεδομένων μετρήσεων, έλεγχος ειδικών παραμέτρων πτήσης για μετρήσεις με IR αισθητήρα. ALTUS(CITE, AUA)
Μ24 Π06 Αρχιτεκτονική & Πρωτόκολλα Δικτύωσης Υποσυστημάτων: Αρχιτεκτονική (λειτουργική και φυσική) του συστήματος, ροές δεδομένων και διεπαφές, πρωτόκολλα επικοινωνίας δεδομένων μετρήσεων, δεδομένων ελέγχου και δικτύωση υποσυστημάτων. TEIPel(CITE, ALTUS, AUA)
Μ24 Π07 Σχεδιασμός Εφαρμογής Διαχείρισης Άρδευσης: Σχεδιασμός Εφαρμογής Διαχείρισης Άρδευσης (Use cases, flow charts, αλγόριθμοι CWSI & μοντέλα αρδευτικής συμπεριφοράς, Βάσεις Δεδομένων, Αποθήκευση & Διαχείριση data & metadata , γραφικά I/Fs, επικοινωνία με υποσυστήματα) CITE(ALTUS, TEIPel, AUA)
Μ24 Π08 Σχεδιασμός Εφαρμογής Εναέριας Επιτήρησης: Σχεδιασμός Εφαρμογής Εναέριας Επιτήρησης (Use cases, flow charts, μοντέλα οπτικών / θερμογραφικών απεικονίσεων, Βάσεις Δεδομένων, Αποθήκευση & Διαχείριση data & metadata , γραφικά I/Fs, επικοινωνία με υποσυστήματα) CITE(ALTUS, TEIPel, AUA)
Μ24 Π09 Πρωτότυπο Υποσύστημα Μετρήσεων Εδάφους: Προμήθεια του υποσυστήματος μετρήσεων εδάφους για κάθε πειραματική θέση (ιστοί στήριξης, data loggers, IR radiometer, Net radiometer, Pyranometer, Anemometer, Temperature / Humidity probes, Communication module, Soil water Reflectometers) AUA (CITE, ALTUS)
Μ24 Π10 Πρωτότυπο Υποσύστημα Εναέριας Καταγραφής: Προμήθεια του υποσυστήματος Εναέριας Καταγραφής (2 εναέριες πλατφόρμες - τετρακόπτερα, multispectral κάμερες, IR αισθητήρες, modules ραδιοζεύξεων τηλεμετρίας / δεδομένων IR / δεδομένων εικόνας, σταθμός εδάφους). ALTUS
Μ24 Π11 Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Άρδευσης: Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Άρδευσης (Βάσεις Δεδομένων, Application Logic, γραφικά I/Fs, επικοινωνία με υποσυστήματα). CITE(ALTUS, TEIPel, AUA)
Μ24 Π12 Ανάπτυξη Εφαρμογής Εναέριας Επιτήρησης: Ανάπτυξη Εφαρμογής Εναέριας Επιτήρησης (Βάσεις Δεδομένων, Application Logic, γραφικά I/Fs, επικοινωνία με υποσυστήματα). CITE(ALTUS, TEIPel, AUA)
Μ26 Π13 Εγκατάσταση Υποσυστήματος Μετρήσεων Εδάφους: Εγκατάσταση εξοπλισμού επίγειων μετρήσεων στις 3 πειραματικές θέσεις, έλεγχος λειτουργίας, παραμετροποίηση, δοκιμές επικοινωνίας με υποσυστήματα και εφαρμογές. AUA(ALTUS, CITE, TEIPel, Παραγωγοί)
Μ26 Π14 Εγκατάσταση Υποσυστήματος Εναέριας Καταγραφής: Εγκατάσταση εξοπλισμού εναέριων μετρήσεων στις 3 πειραματικές θέσεις, έλεγχος λειτουργίας, παραμετροποίηση, δοκιμές επικοινωνίας με υποσυστήματα και εφαρμογές ALTUS(CITE, AUA, TEIPel)
Μ26 Π15 Πιλοτική παραμετροποίηση Εφαρμογών Άρδευσης & Επιτήρησης: Παραμετροποίηση και λειτουργικός έλεγχος Εφαρμογών Διαχείρισης Άρδευσης και Εναέριας Επιτήρησης (Βάσεις Δεδομένων, Application Logic, γραφικά I/Fs, επικοινωνία με υποσυστήματα) με τα δεδομένα των 3 πειραματικών θέσεων. CITE(ALTUS, TEIPel, AUA)
Μ31 Π16 Πιλοτική Λειτουργία, δοκιμές Σεναρίων Χρήσης & Συλλογή Δεδομένων: Λειτουργία του συστήματος και συστηματική καταγραφή δεδομένων, δοκιμές σεναρίων χρήσης και παραμετροποίηση εξοπλισμού & εφαρμογών, κατά τη διάρκεια μίας πλήρους (θερινής) καλλιεργητικής περιόδου. ALTUS(CITE, AUA, TEIPel, Παραγωγοί)
Μ33 Π17 Επεξεργασία & Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας: Τα δεδομένα και τα συμβάντα της πιλοτικής λειτουργίας καταγράφονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται ποσοτικά & ποιοτικά για την επαλήθευση των στόχων και την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του συστήματος. AUA(ALTUS, CITE, TEIPel, Παραγωγοί)
Μ36 Π18 Επιχειρηματικά Μοντέλα & Σχέδια Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων: Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής λειτουργίας σε συνέχεια της ανάλυσης της Μελέτης Σκοπιμότητας, σενάρια αξιοποίησης και αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα, που εμπλέκουν κυρίως τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς, αλλά και Οργανισμούς που ενδιαφέρονται στρατηγικά για την υλοποίηση πολιτικών νερού, όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου. ITCS(ΟΛΟΙ)
Μ36 Π19 Εγχειρίδια Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης & Χρήσης του Συστήματος: Εγχειρίδια εγκατάστασης και παραμετροποίησης που απευθύνονται σε τεχνικό υπεύθυνο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος και εγχειρίδια χρήσης για τους χρήστες των εφαρμογών του συστήματος. CITE(ALTUS, AUA, TEIPel, Παραγωγοί)
Μ36 Π20 Ιστότοπος έργου και υπηρεσιών συστήματος: Ο ιστότοπος χρησιμοποιείται για την διάχυση πληροφοριών που αφορούν στο έργο (σε όλη την διάρκεια του έργου) και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος κατά την πιλοτική φάση. CITE(ICTS, TEIPel, ALTUS)
Μ36 Π21 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια: Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συναφή με το αντικείμενο του έργου γνωστικά πεδία (precision agriculture, CWSI implementation for irrigation water management, geospatial data management, κ.α.). Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις προγραμματίζονται στα πλαίσια του έργου. AUA(TEIPel, CITE, ALTUS, ITCS)
Μ36 Π22 Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου: Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου, στην περιοχή της Μεσσηνίας: προετοιμασία, γραμματειακή υποστήριξη, οργάνωση ομιλητών. CITE(AUA, ICTS, TEIPel, ALTUS)
Μ36 Π23 Έκθεση Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή: Για τους Φορείς που είναι επιχειρήσεις, διότι οι ΕΛΚΕ των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων έχουν τις δικές τους διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών. CITE(ALTUS)
Μ36 Π24 Αναφορά και τεκμήρια συμμετοχής σε διεθνή εμπορική έκθεση: Συμμετοχή των εταιρειών που συμμετέχουν στο έργο και εμπλέκονται στην επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, σε διεθνή εμπορική έκθεση. CITE(ALTUS, ITCS)