Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργασίες

Εργασίες

Το πλάνο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου έχει δομηθεί σε 6 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) συνολικής διάρκειας 30 μηνών, με γνώμονα την εποικοδομητική συνεργασία όλων των φορέων, την αποτελεσματική έρευνα απαιτήσεων (τεχνικών και οικονομικών) & ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής, τον προοδευτικό σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος, την επαρκή πιλοτική εγκατάσταση, δοκιμή και αξιολόγηση και τέλος την αποτελεσματική διάχυση γνώσης και τεχνολογίας.

EE1 Έρευνα, Αξιολόγηση Τεχνολογιών & Απαιτήσεις Χρηστών
M1 - M6

Στην ΕΕ1 (Έρευνα, Αξιολόγηση Τεχνολογιών & Απαιτήσεις Χρηστών) Μ1-Μ6 όλοι οι εταίροι του έργου συνεργάζονται ώστε, να διεξαχθεί αποτύπωση & συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων και μεθοδολογιών.Στόχος τους η εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και η συλλογή (με ερωτηματολόγια / συνεντεύξεις από όλους τους εν δυνάμει εμπλεκόμενους) και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών (παραγωγοί και οργανισμοί) του προτεινόμενου συστήματος.

  TEIPel  (AUA, ITCS, CITE,  ALTUS, Παραγωγοί)

 

EE2 Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Απαιτήσεις & Προοπτικές
M1 - M6 Κατα τη διάρκεια της ΕΕ2 (Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Απαιτήσεις & Προοπτικές) Μ1-Μ6 υλοποιείται η Μελέτη Σκοπιμότητας η οποία μας παρέχει τις τεχνοοικονομικές παραμέτρους και αυτές στην συνέχεια  μαζί με τα αποτελέσματα από την ΕΕ1 διαμορφώνουν τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις (κατανοητές από τους τελικούς χρήστες και επαρκώς τεχνικές), που θα οδηγούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος (ΕΕ3) Μ6-Μ18
  ITCS

 

EE3 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη συστήματος
M6 - M24

Στην ΕΕ3 πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του κάθε επιμέρους υποσυστήματος / λειτουργικότητας. Η υλοποίηση γίνεται από τον επικεφαλής φορέα κάθε υποενότητας (Μετρήσεις Εδάφους: Γ.Π.Α., Εναέρια Καταγραφή: ALTUS, Δικτύωση: ΤΕΙ ΠΕΛ, Εφαρμογές: CITE) με την κατά περίπτωση συμμετοχή των υπόλοιπων φορέων, στη βάση των εξαρτήσεων που υπάρχουν μεταξύ υποσυστημάτων. Στο στάδιο αυτό, γίνονται επίσης οι απαραίτητες προμήθειες εξοπλισμού (μετρητικός εξοπλισμός εδάφους για βαθμονόμηση καλλιεργειών σε 3 πειραματικές θέσεις και εξοπλισμός εναέριας πλατφόρμας για 2 τετρακόπτερα) για την κατασκευή των πρωτοτύπων που θα χρησιμοποιηθούν στις πιλοτικές δοκιμές.

  CITE  (AUA, ALTUS, TEIPel)

 

EE4 Πιλοτική Εγκατάσταση & Λειτουργία
M10 - M31 Στο πλαίσιο της πιλοτικής εγκατάστασης και λειτουργίας (ΕΕ4) Μ10-Μ25, πραγματοποιείται τοποθέτηση των υποσυστήματων των οποίων η διαλειτουργικότητα έχει ήδη πιστοποιηθεί εργαστηριακά στην προηγούμενη ενότητα, στις πειραματικές θέσεις. Μετά την τοποθέτηση, γίνεται κατάλληλη παραμετροποίηση τους (δοκιμές ενοποίησης με άλλα υποσυστήματα και/ή εξωτερικά δίκτυα, πειραματικά δεδομένα) και εκτέλεση των προδιαγεγραμμένων σεναρίων / περιπτώσεων χρήσης, ώστε να επαληθευθεί η ζητούμενη λειτουργικότητα.
  AUA  (ALTUS, CITE, TEIPel, Παραγωγοί)

 

EE5 Αξιολόγηση, Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση, Διάχυση & Έλεγχος
M2 - M36 Στην 5η ΕΕ Μ02-Μ30 γίνεται η αξιολόγηση του συστήματος από τεχνικής (καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση ποσοτική & ποιοτική για επαλήθευση των στόχων) και οικονομικής σκοπιάς (συνέχεια της Μελέτης Σκοπιμότητας, σενάρια αξιοποίησης και αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα).Επιπλέον πραγματοποιούνται η τεκμηρίωση (Τεχνικά Εγχειρίδια Εγκατάστασης & Χρήσης Συστήματος), η δημοσιότητα / διάχυση (βλέπε ξεχωριστή ενότητα) και ο οικονομικός έλεγχος & πιστοποίηση των δαπανών του έργου (από Ορκωτό Λογιστή).Όλες οι εργασίες συγκεντρώνονται και υλοποιούνται από το σύνολο των συμμετεχόντων φορέων.
  CITE ( AUA, ALTUS, ICTS, TEIPel, Παραγωγοί)

 

EE6 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
M25 - M30 Στη διάρκεια της 6ης και τελευταίας ΕΕ πραγματοποιείται η συμμετοχή των φορέων-εταιρειών του έργου σε Διεθνή Εμπορική Έκθεση Μ25-Μ36.
  ALTUS  (CITE, ICTS)

 Gantt Diagram Greek version